Taxaties

//Taxaties
Taxaties 2017-03-22T20:33:21+00:00

Taxaties

De RBvV (her)taxeert tegen een vergoeding de opstallen op een tuin als de eigenaar deze wil verkopen. Om speculatie met de huisjes te voorkomen dient een huisje bij verkoop getaxeerd te worden. De meeste verenigingen kennen een eigen taxatieteam die zijn opgeleid en gebruik maken van het Handboek Taxaties dat door de RBvV is opgesteld. Deze uitgangspunten worden ook gebruikt bij hertaxaties door onze eigen Technische Commissie.
De uitgangspunten van de taxaties zijn:

A.    Getaxeerd wordt het bouwwerk met alles wat vast in- en aangebouwd is.

B.    Losse zaken in of buiten het bouwwerk (stoelen, tafels, kasten, tegelpaden, bomen, struiken e.d.) worden door de verkoper genoteerd op het “Verkoop- en taxatieformulier” en vastgelegd op een redelijke vraagprijs.

C.    Bij de “taxatie tuinhuis” wordt uitgegaan van de professionele nieuwbouwprijs van het casco tuinhuis op het moment van taxeren,  een stenen huisje valt onder een andere categorie dan een houten huisje of blokhut. Op deze standaard-nieuwbouwprijs worden aftrekpercentages of aftrekbedragen toegepast, indien onderdelen niet meer als nieuw kunnen  worden aangemerkt en herstel, c.q. vervanging noodzakelijk is. Prijzen worden bepaald door materiaal- en arbeidskosten .

D.    Bij de taxatie blokhut wordt uitgegaan van een afschrijving van 10 % per  jaar op de nieuwbouwprijs van het casco blokhut, die geldt op het  moment van taxeren.  Bij dit bedrag worden opgeteld de materiaal-prijzen van de in 100 % goede staat verkerende onderdelen van het casco, voor een deel (percentage) dat even groot is als het afschrijvingspercentage. Aftrekpercentages worden gehanteerd i.v.m. algemeen bouwkundige staat .

E.    Bij de standaard-casco-nieuwbouwprijs kunnen zaken worden bijgeteld, die het bouwwerk verfraaiien/vervolmaken e.d., zoals: w.c. / douche / keuken / slaapkamer / verlichting / verwar¬ming e.d. plus noodzakelijke voorzieningen die eventueel niet zijn opgenomen in de casco -nieuwbouwprijs, zoals b.v. goten, waterleiding, riolering e.d. waarbij aangetekend, dat het hier meestal zaken betreft, die een beperktere levensduur hebben, en dus een afschrijvingsbedrag redelijk is. Gehanteerd wordt een gemiddelde levensduur van 15 jaren (dus een afschrijving van 7% per jaar). Indien het zaken betreffen, van een duidelijk kortere of langere levensduur,  wordt dat apart vermeld in het taxatierapport.

F.    Bij de taxatie van in- en aangebouwde zaken, zoals geiser, kachel, keukenblok, e.d. wordt uitgegaan van de  reële waarde minus aftrekpercentages; of zgn. “normbedragen”, zodra “luxe” wordt geconstateerd,  minus aftrekpercentages. Dit is het logisch gevolg van het verenigingsprincipe dat “luxe” wordt aangeschaft voor het eigen genoegen, maar nooit de totaalprijs van een bouwwerk ongewenst mag opschroeven. Onreglementaire c.q. onwettige aan- of inbouwsels, die dus derhalve NIET de originele bouwtekeningen zijn vermeld, worden NIET meegenomen in de taxatie. Indien van toepassing wordt e.e.a. vermeld in het taxatierapport. De koper neemt de volledige verant¬woordelijkheid van deze onrechtmatigheden over.

G.    Indien de nieuwwaarde van het tuinhuisje MINUS de “onderwaarderingspercentages” en “reparatiekosten” uitkomt op € 0,- of een negatief bedrag, wordt de taxatieprijs vastgesteld op  €.  0,-.

De RBvV of een van door haar aangestelde vertegenwoordigers, kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele verborgen gebreken van een bouwwerk(en), betrokken bij de verkoop.

De koper kan aan een door het bestuur gesanctioneerde verkoop geen rechten ontlenen, die niet staan vermeld in de statuten en/of huishoudelijk reglement. Geconstateerde of niet geconstateerde onrechtmatigheden m.b.t. het Bouwbesluit, bouwvergunning, statuten of huishoudelijk reglement worden/blijven de verantwoordelijkheid van de koper.

Het taxatierapport is een jaar geldig. Na dat jaar kan men verlenging van het taxatierapport aanvragen bij het bestuur van de RBvV. Het bestuur van de RBvV is bevoegd, met redenen omkleed, dit verzoek af te wijzen, zodat opnieuw  een verzoek tot hertaxatie kan worden gedaan